BAX - DE HUIFKAR

In de bui­tengewone ledenvergadering van 23 april 1903 maakt de gildeoverheid bekend dat zij besloten heeft het gilde te ver­pachten.

Kon een kastelein voorheen in­schrijven tegen de laagste consumptie prijs, nu moet de verpachter een bedrag in de gildekas storten en de drank voor een speciale prijs aanbieden.

De voorwaarden voor de verpachting worden door de secre­taris aan de gilde­broeders bekend gemaakt, de vergadering bespreekt de verpachting en de daaraan verbonden voorwaarden.

Na stemming blijkt dat 26 gildebroeders voor het verpachten van het gilde zijn en 6 gil­debroeders tegen.

De verpachting zal gehouden worden in het koffiehuis van de weduwe Holten op zondag 26 april 1903 om 12.00 uur.

Zoals uit de ondertekening in het notulen­boek blijkt wordt de pachter M. Waterreus, de pachtsom was fl. 36, - groot.

Het verpach­ten van het gilde blijkt een welkome finan­ciële aanvulling van de gildekas te zijn want tijdens de vergadering van 11 juni 1905 (dus twee jaar later) wordt aan de gildebroeders ter kennis ge­bracht dat vier kasteleins in Stratum zijn uitgenodigd in te schrij­ven voor de verpachting van het gilde. Deze kasteleins hebben daartoe een schrijven ont­vangen en drie kasteleins heb­ben gereageerd met een inschrijving.

Deze ingekomen bil­jetten worden in de ver­gadering van september door de secretaris voorgelezen en na stemming blijkt dat W. Bax (zie foto hierna van Willem en Aldegonda Bax) de meeste stemmen heeft (18), het gilde zal zich dus voor twee jaren bij hem vestigen in zijn café op de splitsing van de Aalsterweg en Leenderweg. Later, in 1940, is dit café bekend geworden onder de naam "de Huifkar.”  
 
Als de twee gere­glementeerde jaren bijna om zijn worden door de secretaris van het gilde vijf nieuwe in­schrijfformulieren aan kasteleins verzon­den, één inschrijfformulier komt terug bij het gilde, het is van W. Bax.
De vergadering besluit daarop "volgens oud gebruik" nog twee jaren in hetzelfde café te blijven.

De vergadering van september 1913 behandelt twee ingekomen briefjes voor verpachting van Bax en de Vries voor de verpachting van het gilde.

Na stem­ming krijgt Bax 32 stem­men, de Vries 6 stemmen en 1 stem is blan­co.


"De condities zijn het zelfde als vroe­ger". 


Of nadien nog in­schrijfformulieren voor de verpachting van het gilde verzonden zijn is niet bekend, het gilde is wel zeer honkvast gebleken.

Mogelijk is dit te verklaren door de roerige tijden, de 

Eerste en de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld.

In augustus 1940 heeft in het gildehuis een kas­teleinswis­seling plaats gevonden, W. Bax is uit het café gegaan en H. van den Akker komt in zijn plaats.

De afbeelding van het "café W. Bax” is te zien op een koningsschild van zijn zoon Jac, met de tekst:

 
"Geboortehuis-Gildehuis P.J. Bax
St. Jorisgilde Stratum
Van gildeknecht tot koning
Al voor de tweede keer
Maar nog dezelfde avond
Legde ik het ambt weer neer 1948"

 

 

 

Als de stadsvernieuwing van Eindhoven ook Stratum bereikt moet het pand worden gesloopt.

De kastelein betrekt een nieuw pand aan de Leenderweg nr. 3 en het gilde moet naar een nieuw gildehuis omzien want het nieuwe pand heeft niet voldoende ruimte om het gilde te huisvesten.

Op 8 augustus 1956 vindt in "de Huifkar"de laatste vergadering van het gilde plaats, de vergadering is voor de voorzitter heel moeilijk:

 

"daar dit de laatste keer zal zijn dat wij hier in ons oude gildehuis bij elkaar zijn".

 

Het gilde was 51 jaar in hetzelfde pand gehuisvest, waarvan 35 jaren bij Bax en 16 jaren bij van den Akker.