GILDEKAMERS VAN VOOR 1968

HET SINT JORISGILDE STRATUM

Het gilde is, voor zover we weten, niet in het rijke bezit geweest van ei­gen "doelen" of gebouw in de periode voor 1968.
Het gilde heeft ge­bruik gemaakt van de mogelijkheden die in de gemeente Stratum voor­handen waren. Dat betrof over het algemeen een koffiehuis- of herberg, plaatsen waar de opgeslagen gildebezittingen niet altijd veilig waren.
 
Een veel gehoord gezegde bij de gilden is:
"wij zijn veel gildeattributen door brand verloren” .

Het is spijtig te moe­ten zeggen, maar dit gezegde is helaas ook op het Sint Jorisgilde Stratum van toepassing. 

Er zou een brand zijn geweest in het gildehuis "café van de Laar”, gelegen aan de Leen­derweg, hoek Biesterweg; deze brand zou hebben plaatsgevonden om­streeks 1882.
Van deze door oud regerend deken Huub Holten mondeling overgedragen kennis was helaas niets terug te vinden in de archieven van de brandweer noch in de gemeentelijke archieven.
Het zou bij deze brand zijn geweest dat onze "perkamenten" (onze notulen gaan niet verder terug dan naar deze periode) en ande­re, ons niet bekende, gildeattributen verloren zijn gegaan; het grootste deel van ons ko­ningszilver is gelukkig gered.
Ofschoon ook hiervan geen schriftelijk bewijs terug te vinden was is deze brand een aanvaardbare reden om daaraan het wegsmelten van de poten van onze koningsvogel toe te wijzen. 
Na deze fatale brand in het "café van de Laar” heeft het gilde een nieu­we gildekamer gevonden in het café "van de Wiel", tot 1895 was het gil­de in dit café gehuisvest.
De gildebroeders zullen zich wel op hun gemak hebben ge­voeld, want ze zijn hier 13 jaar gebleven. 
 
Het was gebruikelijk dat het gilde zich vestigde voor de tijd van twee jaren, meestal gebeurde dit na in­schrijving en ging men naar het café met de laagst aange­boden drankprijs. 
 
In juli 1895 is het gilde naar het koffie­huis van de weduwe Holten gegaan, zij vroeg bij in­schrijving 4,5 cent voor het bier per glas en fl. 2,50 voor het aftappen van een ton bier.
Het is onduidelijk uit de notulen op te tekenen of voor die tijd alleen de drank­prijs bepalend is ge­weest voor de vestiging van het gilde in een café.